R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

Notulen van de algemene ledenvergadering van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging De Eendracht, gehouden op woensdag 7 april 2016, 's avonds om 20.00 uur in de Gezellenzaal van het St. Pieter aan de Ridderstraat te Medemblik.


 


1. Opening


De voorzitter opent de 132 ste jaarvergadering met een gedicht.


 


2. Ingekomen stukken en mededelingen


Geen.


 


3. Notulen vorige Algemene ledenvergadering


John Mol merkt bij punt 5 op dat 1 vordering volledig is geïnd. 


Ad Gieling vult aan dat vordering 2 onder de aandacht is.


Thomas van Hulsen vraagt of er actie is ondernomen t.a.v. de grafstenen die omhoog komen. Lia zal dit nogmaals doorgeven aan de kerkcommissie.


De notulen worden goedgekeurd.


 


4. Jaarverslag


Er is belastingcontrole geweest. Hierbij kwamen geen opmerkelijke dingen naar voren.


Drager Thomas van Hulsen heeft een lintje ontvangen als blijk voor zijn inzet voor de gemeenschap.


Er is een dragers uitje geweest naar Meelmolen de Herder in Medemblik


Er zijn 4 bestuursvergaderingen geweest en er is overlegd met het laatste zorgteam, de FKB en de gemeente.


Ad Zwetsloot is als drager toegetreden.


Cees van den Ende is als bestuurslid uitgetreden vanwege zijn verhuizing naar Amsterdam.


Er is een nieuwe kistrok aangeschaft die past bij kisten die lichter van kleur zijn.


 


5. Financieel verslag van penningmeester


De vereniging heeft 710 leden, waarvan 300 mannen, 308 vrouwen en 102 kinderen.


De vereniging heeft het afgelopen jaar 27 uitvaarten verzorgd.


Het batig saldo is aan het eigen vermogen toegevoegd.


 


6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie


Thomas van Hulsen doet namens de kascommissie verslag van de kascontrole. Hij meldt dat de boekhouding goed in elkaar zit. De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Cees Hoek en Nico Groot met Nico Hoogendijk als reserve kandidaat.


 


7. Decharge verlenen aan het bestuur


Het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering decharge verleend.


 


8. Vaststellen van het dienstenpakket voor het lopende jaar tot aan de volgende jaarvergadering


Het bestuur stelt voor de waarde van het dienstenpakket te handhaven op € 1.400,-. Dit voorstel wordt door de ALV goedgekeurd.


 


9. Vaststellen vrij mandaat


Het vrij mandaat voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen wordt vastgesteld op een bedrag van  maximaal €4.500,- per jaar.


 


10. Bestuursverkiezing


Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Thea de Wit en John Mol worden als bestuursleden herkozen.


 


11. Rondvraag


Geen vragen / opmerkingen.


 


12. Sluiting


De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor inbreng en sluit de vergadering.