R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Op woensdag 5 april 2017 heeft Begrafenis- en Crematievereniging “ De Eendracht ” haar Algemene Ledenvergadering over 2016 gehouden. Het was inmiddels de 133-ste Algemene Ledenvergadering. De voorzitter opende de vergadering traditioneel met een gedicht. Daarna konden de aanwezige leden zich inlezen in de notulen van de vorige ledenvergadering. De notulen werden goedgekeurd.


Hierna ging de voorzitter in op de activiteiten die het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan, waaronder het overleg met de uitvaartleidsters en dragers, het laatste zorgteam, de koepelorganisatie de FKB, de parochie en de gemeente. Daarna gaf zij aan dat de vereniging 14 nieuwe leden heeft geworven, waarvan 6 kinderen en dat de vereniging 15 uitvaarten heeft verzorgd. Zij bedankte hierbij de uitvaartleidsters en de dragers voor hun inzet en de goede samenwerking.


De penningmeester gaf daarna aan dat de vereniging een actuarieel rapport heeft laten maken door Actwell. In dit rapport wordt voorgesteld om de contributie te verhogen. Het bestuur ligt toe dat contributieverhoging noodzakelijk is door de vergrijzing van het ledenbestand, waardoor een hogere voorziening moet worden aangehouden en de daling van de renteopbrengsten op de spaargelden, waardoor de opbrengsten moeten worden verhoogd. Voorgesteld wordt om de contributie voor leden tot en met 17 jaar te verhogen van € 2,50 naar € 3,00 per lid per jaar en voor leden vanaf 18 jaar van € 15,00 naar € 17,50 per lid per jaar. De aanwezige leden gaan akkoord met deze verhoging.


Daarna kreeg de vertegenwoordiger van de kascommissie het woord en die gaf aan dat de boekhouding er prima uit zag en stelt voor om het bestuur decharge te verlenen. De aanwezige leden namen dit voorstel over en verlenen het bestuur decharge.


Het bestuur stelde voor om de vergoeding voor het dienstenpakket te handhaven op € 1.400,-. De aanwezige leden gingen akkoord met dit voorstel.


Hierna was de herverkiezing van de bestuursleden Ad Glim en Ad Gieling. Beiden werden hierbij herkozen.


Daarna werd de vergadering door de voorzitter afgesloten.