R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering 2015

Notulen van de algemene ledenvergadering van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging De Eendracht, gehouden op woensdag 8 april 2015, 's avonds om 20.00 uur in de Gezellenzaal van het St. Pieter aan de Ridderstraat te Medemblik.


 


1. Opening


De voorzitter opent de 131 ste jaarvergadering met een gedicht.


 


2. Ingekomen stukken en mededelingen


De gemeente Medemblik heeft een uitnodiging gestuurd voor het jaarlijkse overleg met de uitvaartverenigingen op 23 april aanstaande om 9.00 uur op het gemeentehuis.


De voorzitter leest een ingekomen brief voor van de nabestaanden van mevrouw Stroet-Ruiter. Hierin spreken de nabestaanden hun waardering uit voor de goede wijze waarop de uitvaart is geregeld en verlopen.


 


3. Notulen algemene ledenvergadering 2014


Er zijn geen vragen, de notulen worden daarna goedgekeurd.


 


4. Jaarverslag


De vereniging heeft 22 uitvaarten verzorgd.


De voorzitter bedankt de uitvaartleidsters en de dragers voor hun inzet voor de vereniging.


De voorzitter geeft aan dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van Cees Dudink. 


De voorzitter geeft aan dat het vooral voor Trudy emotioneel een zwaar jaar is geweest.


De vereniging heeft contacten onderhouden met de parochie, de algemene uitvaartvereniging en andere partijen en heeft 4 keer een bestuursvergadering gehouden.


 


5. Financieel verslag van penningmeester


De vereniging telt 716 leden en er zijn 22 uitvaarten verzorgd


Het batig saldo is aan de voorzieningen toegevoegd.


Bij de post dubieuze debiteuren wordt toegelicht dat met 1 debiteur een betalingsregeling is getroffen, waarbij het de verwachting is dat deze vordering per juli 2015 volledig is geïnd en met 1 andere debiteur diverse keren is gesproken, waarbij de verwachting is dat de vordering op termijn ook kan worden geïnd.


 


6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie


Thomas van Hulsen geeft namens de kascommissie aan dat administratie in goede orde is aangetroffen, dat de vereniging een grote weerstandsreserve heeft en hiermee goed calamiteiten kan opvangen en dat het batig saldo over 2014 behoorlijk is geweest.


De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Thomas van Hulsen en Cees Hoek met Nico Groot als reserve.


 


7. Decharge verlenen aan het bestuur


Het bestuur wordt door de ALV decharge verleend.


 


8. Vaststellen van het dienstenpakket voor het lopende jaar tot aan de volgende jaarvergadering


Het bestuur stelt voor om de waarde van het dienstenpakket te verhogen van € 1.200,- naar € 1.400,-. Het actuarieel rapport en het batige saldo over de afgelopen jaren laten dit volgens het bestuur toe. Dit voorstel wordt door de ALV overgenomen.


 


9. Vaststellen vrij mandaat


Deze wordt wederom vastgesteld op maximaal € 4.500,-.


 


10. Bestuursverkiezing


Irene Vos-Bakker wordt als bestuurslid herkozen.


 


11. Rondvraag


Cor Hoogendijk heeft schriftelijk de suggestie gedaan om een pet te gaan dragen. Na overleg wordt besloten de huidige hoeden te handhaven.


Ad Zwetsloot heeft de intentie om de dragersgroep te komen versterken.


Thomas van Hulsen geeft aan dat zijn broek de neiging heeft om te zakken. De voorzitter geeft aan dat hiertegen passende maatregelen zullen worden getroffen.


Arie Langedijk geeft aan dat hij een leermomentje had toen hij was vergeten om de 2 balkjes boven het graf te plaatsen.


Jan Kroezen geeft aan dat hij de katholieke begraafplaats heel mooi en netjes vindt, maar dat de oprit naar het hek moet worden voorzien van nieuwe schelpen o.i.d. De voorzitter geeft aan dat deze suggestie zal worden doorgespeeld naar de parochie als eigenaar van het kerkhof.


Thomas van Hulsen geeft aan dat de graven na het verleggen omhoog komen, ook dit zal het bestuur doorspelen naar de parochie.


Er is een vraag wat het dienstenpakket inhoud, dit wordt door de voorzitter toegelicht. Hierbij wordt aangegeven dat de waarde van het dienstenpakket bij lange na niet voldoende is om de kosten van een volledige uitvaart te dekken. Het is hierbij noodzakelijk om hiervoor te reserveren of te verzekeren.


Arie Langedijk geeft aan dat de coniferenhaag op de katholieke begraafplaats dood gaat. Dit zal ook worden doorgespeeld aan de parochie.


 


12. Sluiting


De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.