R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering 2014

Woensdag 9 april had onze vereniging haar 130 ste algemene ledenvergadering, dit jaar voor het eerst gecombineerd met het jaarlijkse overleg met de dragers en uitvaartleiding. De vergadering verliep in goede harmonie. De voorzitter opende de vergadering traditioneel met een passend gedicht. Daarna werd de agenda afgewikkeld.


Financiën
De notulen van de vorige jaarvergadering werden door de aanwezige leden goedgekeurd en de leden kregen inzage in de jaarcijfers over 2013. Uit het jaarverslag bleek dat de vereniging op het moment 734 leden heeft en dat de vereniging het afgelopen jaar 25 uitvaarten heeft verzorgd, waarvan 13 bij leden en 12 bij niet leden. Bruun Gieling gaf als vertegenwoordiger van de kascommissie aan, dat de boekhouding uitstekend  op orde is en stelde voor het bestuur decharge te verlenen. Dit voorstel werd door de aanwezige leden overgenomen.


Bestuursleden herkiesbaar
Er waren twee bestuursleden herkiesbaar, Lia Bot-Hoedjes en Ad Gieling, die met instemming van de leden werden herkozen.


Rondvraag
In de rondvraag stelden de aanwezige leden onder andere vragen over de FKB, over een maximumleeftijd als drager, over de organisatie van een uitvaart in de kerk. Daarnaast is er overlegd over de mogelijkheid tot het huren van een lift. De dragers gaven hierbij aan dat hun voorkeur uitgaat naar het traditioneel begraven, waarbij de dragers de kist met touwen laten zakken in het graf. Hierna werd de ledenvergadering door de voorzitter afgesloten en kon men nog even blijven hangen voor een borreltje.