R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering 2013

Woensdag 10 april 2013 hield de R.K. Begrafenis- en Crematievereniging De Eendracht te Medemblik haar 129 ste algemene ledenvergadering in het verenigingsgebouw St. Pieter in Medemblik. De vergadering is weer in goede harmonie verlopen. De voorzitter opende de vergadering traditioneel met een passend gedicht. Daarna werd begonnen met de agenda. 


Financiële huishouding
De notulen van de vorige jaarvergadering werden door de ledenvergadering goedgekeurd en ook kregen de leden inzage in de financiële huishouding door de presentatie van de jaarcijfers 2012 en de actuariële berekening over 2012. Bruun Gieling gaf als vertegenwoordiger van de kascommissie aan dat de boekhouding piekfijn op orde was en stelde voor het bestuur decharge te verlenen. Dit voorstel werd door de aanwezige leden overgenomen.


Bestuursleden herkiesbaar
Maar liefst drie bestuursleden waren herkiesbaar. Dit waren Irene Vos, Cees van den Ende en John Mol. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld, waardoor voorgesteld werd hen te herkiezen. Dit voorstel werd door de ledenvergadering overgenomen.


Jubileum uitvaardleidster
Voorzitter Lia Bot-Hoedjes stond uitgebreid stil bij het feit dat uitvaartleidster Trudy de Lange al weer 10 jaar voor onze vereniging actief is. Trudy werd hierbij lovend toegesproken en ontving een bos bloemen en een kleine attentie als blijk van waardering. We hopen dat Trudy de Lange samen met Gerda Bekema nog jarenlang als uitvaartleidsters voor de vereniging actief mogen zijn.


Hierna werd de ledenvergadering door de voorzitter afgesloten en kon men nog even blijven hangen voor een borreltje.