R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019


Notulen van de Algemene Leden Vergadering van Begrafenis- en Crematievereniging “De Eendracht” te Medemblik van 10 april 2019.


 


  • Aanwezig:  het voltallige bestuur, 2 uitvaartleidster, 4 dragers, 4 leden

 • Afwezig met bericht: N. Hoogendijk, T. Pronk, N. Groot, Th. Pronk, A. Langedijk


 


 


1. Opening


De voorzitter opent de 135e jaarvergadering met een welkom aan alle aanwezigen en met een gedicht. 


 


2. Ingekomen stukken en mededelingen


  • Uitnodiging voor de opening van het Martinus.

 • Een kennisgeving van mutatie in het bestuur van de Algemene Begrafenisvereniging.


 


 


3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering


Goedgekeurd.


 


4. Jaarverslag 2018


  • Het jaar 2018 begon met een groot verlies van onze secretaris John, dramatisch voor zijn gezin en voor ons bestuur. Een groot verlies.

 • Er zijn 22 uitvaarten verzorgd waarvan 13 crematies, 1 begrafenis op Zorgvliet en de rest op ons kerkhof.

 • Er wordt meer gekozen voor een crematie. Onderhoud en bezoek spelen een rol mar ook hoge kosten van graf en grafsteen. Soms heeft de overleden wensen kenbaar gemaakt voor het overlijden.

 • Dit jaar 5 nieuwe leden, 2 donateurs.

 • Het bestuur heeft 4 bestuursvergaderingen gehad en daarnaast bijeenkomsten in andere samenstelling, contact via mail en app.

 • We hebben de jaarlijkse bijeenkomst gehad met het laatste zorgteam en met de Algemene. Daarnaast is er een overleg met de Algemene geweest omtrent samenwerking. En eventueel uitwisseling van dragers.

 • Maandelijks ontvangen we nieuwsbrief van FKB. Er zijn ontwikkelingen rondom de Wet op de Lijkbezorging.

 • De telefoon heeft gerouleerd ivm omstandigheden bij de uitvaartleiding.

 • Eén keer op een huis gepast tijdens een uitvaart.

 • Contact gehad met Woonschakel ivm de Kapel.


 

 


5. Financieel  verslag penningmeester


Dit jaar is er een Actuarieel rapport gemaakt door Voois. Onze financiële positie voldoet ruim aan de minimum eisen. Ons ledenbestand vergrijst sterk, het is belangrijk om jongeren als lid aan te trekken. De penningmeester noemt het aantal verzorgde uitvaarten, het aantal leden gesplitst in mannen, vrouwen, jongens en meisjes.


 


6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie


Bruun Gieling doet verslag van de kascontrole namens de kascommissie die bestond uit Nic Hoogendijk en Bruun Gieling. Er zijn complimenten voor de penningmeester omdat ze de zaken keurig voor elkaar heeft.


  • De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit: Bruun Gieling en Arie Langedijk. 

 • Cor Hoogendijk is reserve kandidaat.


 


 


7. Decharge verlenen aan het bestuur


Aan het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering decharge verleend.


 


8. Vaststellen van het dienstenpakket voor het lopende jaar tot aan de volgende jaarvergadering.


Het bestuur stelt voor dat de waarde van het dienstenpakket gehandhaafd blijft op €1.400,-. Dit voorstel wordt door de ALV goedgekeurd.


 


9. Vaststellen vrij mandaat


Het vrij mandaat voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen wordt éénmalig vastgesteld op een bedrag van maximaal €7.500,-  in verband met aan te schaffen nieuwe jassen voor de dragers.


 


10. Uitleg over AVG


De voorzitter vraagt of de informatie over de AVG die naar alle leden is verstuurd duidelijk is en begrepen wordt. De leden hebben de informatie begrepen en hebben er geen vragen over. De voorzitter meldt dat er vanavond foto’s zullen worden gemaakt ivm een afscheid van twee dragers. Mensen die niet gefotografeerd willen worden zullen in de gelegenheid worden gesteld de ruimte te verlaten.


 


11. Bespreken nazorg voor dragers en uitvaartleiding na een impactvolle uitvaart


De uitvaartleiding en dragers geven aan dat ze er altijd voor elkaar zijn en na een uitvaart ook altijd even bij elkaar komen en napraten. De uitvaartleiding weet ook dat ze bij de voorzitter terecht kunnen en doen dit ook als ze dat nodig vinden. Veronique geeft aan dat er ook de mogelijkheid is om professionele hulp in te schakelen als dat nodig mocht zijn. Daar kan door iedereen een beroep op worden gedaan.


 


12. Bestuursverkiezing


Sjaak Pronk wordt voorgesteld als kandidaat om het bestuur te versterken.  De ALV gaat hiermee akkoord. Irene Vos wordt  herkozen door de ALV.  


 


13. Rondvraag


  • Thomas bedankt het bestuur, de dragers en de uitvaartleiding voor de samenwerking in het afgelopen jaar;

 • Trudy bedankt de dragers. Er zijn steeds minder dragers nodig maar ze is blij dat er een vaste club is waar een beroep op kan worden gedaan. Ze vraagt of er na het opknappen van Kleyenburg nog gebruik mag worden gemaakt van deze straat. Dit is het geval, het is een openbare weg;

 • Gerda sluit zich aan bij Trudy ivm het bedanken van de dragers;

 • Anja Roelands vindt dat De Eendracht dankbaar werk verricht;

 • Sjaak bedankt voor het vertrouwen en neemt graag plaats in het bestuur.

 • Cor Hoogedijk vraagt of er richtlijnen zijn als er iemand begraven wordt die bijv. chemotherapie heeft ondergaan. Die zijn er nog niet.vBij crematies moet wel rekening worden gehouden als iemand jodiumimplantaten heeft.

 • Na de rondvraag nemen we afscheid van Bruun Gieling en Piet Tilet als drager. Lia leest een zelfgeschreven stuk voor. Bruun en Piet hebben zich heel lang ingezet voor de vereniging maar om gezondheidsredenen moeten ze helaas stoppen als drager. Lia hoopt dat Bruun nog wel eens met haar samen als oppasduo aan de slag wil. Bruun doet nog een woordje en bedankt het bestuur van de vereniging voor alles.


 


 


14. Sluiting


De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng en sluit de vergadering.

 
Afscheid Bruun Gieling en Piet Tilet


Na afloop van de vergadering werd er in woord en gebaar afscheid genomen van Bruun Gieling en Piet Tilet, twee van de dragers van de vereniging: 


Vanavond neemt De Eendracht afscheid van 2 dragers uit ons gilde,


afscheid van twee mannen die dat eigenlijk niet wilden.


Wij als bestuur hebben ze niet onder druk gezet hoor,


het liefst gingen ze gewoon nog even door.


Over wie gaat nu dit verhaal,


nou wij kennen ze allemaal.


Het gaat om Bruun en Piet,


zoals gezegd, wie kent ze niet.


Voor beide gaat het om hun gezondheid,


dat is jammer genoeg gewoon de realiteit.


Op het kerkhof moet je soms best lang staan,


dat zal voor beide helaas niet meer gaan.


Bruun en Piet vele jaren voor ons actief,


nam heel veel ongemak voor lief.


Dan heb ik het niet alleen over het weer,


ook emoties speelden toch keer op keer.


Want een afscheid gaat alléén goed,


als je dat samen met hart en ziel doet.


Gelukkig waren jullie daar in steunpilaren,


niet voor even maar voor vele jaren.


Piet je was ruim 25 jaar oproepbaar,


stond je voor De Eendracht klaar.


Bruun vanaf 1967 ging je voor het penningmeesterschap,


na dat afscheid nam je in 2000 de overstap.


Om als drager aan de slag te gaan,


dat heb je heel goed gedaan.


Zelfs als oppasser was je inzetbaar,


misschien sta je in de toekomst daarvoor nog klaar.


Bruun Gieling en Piet Tilet dank voor al die jaren van trouw en inzet,


daarom hebben wij jullie even in het zonnetje gezet.


We laten jullie niet met lege handen naar huis gaan,


ik reik het met een hand en een zoen even aan.


 


Medemblik, 10 april 2019


Lia Bot- Hoedjes, Voorzitter