R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening of AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. 


Het doel van de verordening is om twee belangrijke belangen te waarborgen.



Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor onze leden als voor ons -  dat bekend is welke gegevens wij vastleggen van onze leden. 


Wij beschikken over de volgende gegevens: Naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer. Binnen onze vereniging is de penningmeester in het bezit van de gegevens van de leden in een digitaal bestand en de voorzitter is in het bezit van een fysieke ledenlijst. 


De penningmeester heeft de gegevens nodig om contributie te kunnen incasseren, te controleren of een overledene lid is en om nota’s op te kunnen maken.  De voorzitter heeft de gegevens nodig omdat na een melding van overlijden door de voorzitter wordt nagekeken of er een actief lidmaatschap is. 


De gegevens zijn nodig zijn om de afspraken met onze leden te kunnen nakomen, namelijk het uitvoeren van het afgesproken dienstenpakket bij overlijden van een lid van onze vereniging.


Onze leden zijn op eigen verzoek lid geworden en als de contributie automatisch wordt geïncasseerd is hiervoor door de rekeninghouder toestemming gegeven.